TAILERRAK 2007-2009

TALLehenengo tailerraren ondoren, M-etxeak espazio arkitektonikoaren erabilerari buruz ikertzen jarraitu zuen, existitzen edo definituak ez dauden erabilerak azaleratzeko. Ikertu beharreko erabilerak, gaur egun ulertzen diren erabileretatik kanpo geratzen direnak dira, ezezagunak. Hau guztia, arkitektura eskoletako analisi guztiz teorikoa alde batera utziz, eta beti arkitetko-erabiltzailearen ikuspegitik. Tailerrek bi zati dituzte: lehena guztiz analitikoa (etxeko erabilera eta objetuen analisia) eta bigarrena proposamenetarako (experimetazioaren bitartez garatua). Beste expresio era batzuk landu ziren, arkitekturaren espresioarekin erlazioantuak: performanceak, ikus-entzunekoak, erreportajean…

.

TALLERES 2007-2009

Después de la experiencia del primer taller, M-etxea sigue la experimentación sobre el uso del espacio arquitectónico, para que afloren usos que no existen o son actualmente indefinidos, que perviertan los ya establecidos, ya que son usos que no encajan en las clasificaciones habituales y huyen de la familiaridad. Todo esto intentando dejar a un lado el análisis puramente teórico de las escuelas de arquitectura y siempre de la visión de lx usuarix-arquitectx. Los talleres tienen dos partes: la primera es eminentemente analítica (análisis de los usos y objetos del hábitat doméstico) y la segunda es propositiva (mediante acciones experimentales). Se trabajan otros modos de expresión, válidos en el quehacer arquitectónico: performance, audiovisuales, foto-reportajes…

.

.

. RE:FARM THE CITY . (2009/12/10)

Re:farm the City proiektuaren barnean, Hernâni Dias (proiektuaren aita) eta Straddle3-ko David bisitan eduki genituen. Hitzaldiaren ondoren, baratz “inteligente” bat egiteko tailer bat eduki genuen Donostiako Arkitektura Eskolan, jangelan kokatu zena.

En el marco del proyecto Re:farm the City, nos han hecho visita Hernâni Dias (padre fundador del proyecto) y David de Straddle3. Después de la charla, hemos tenido un taller para construir una huerta “inteligente” en la Escuela de Arquitectura de Donostia, que se ha colocado en el comedor.

This slideshow requires JavaScript.

.

.

. AZELGA . ACELGA . (2009/11)

Naturan ematen diren ziklo bitalak etxera ekartzea eta jakien produkzioa ziren Azelga jokaeraren helburuak. Horretarako gure etxebizitza produkzio gune bilakatzen genuen. Gure espazio domestikoak zenbait eraldaketa eduki behar ditu, barazkiek erosotasun baldintzak eduki behar baitituzte hazkuntzarako. Bi hilabeteko konbibentzia izan ondoren, baratzak bere fruituak eman zituen, eta gure eguneroko bizitza aldatzen zuten.

Los objetivos de la actuación Acelga son llevar los ciclos vitales que se dan en la naturaleza y la producción de alimentos a nuestras casas. Por esta razón convertimos nuestras viviendas en espacios productivos. Nuestros espacios domésticos tiene que sufrir varias modificaciones para que las hortalizas lleguen a tener unas condiciones de confort para su crecimiento. Después de dos meses de convivencia, las hortalizas dan sus frutos, y cambian también nuestra vida de cada día.

This slideshow requires JavaScript.

.

.

. LOGELA-TABIKEA . TABIQUE-DORMITORIO . (2009/10)

Planoa bolumen bilakatzea da proiektuaren xedea. Etxebizitzan limitea dena, bat batean toki bilakatzen da. Limiteak finkoak izatetik aldagarri eta aldakorrak izatera pasa dira, hauen kudeaketan oinarrituko da etxebizitzaren erabilera.

El objetivo del proyecto es convertir el plano en volumen. Lo que es el limite en las casas, de repente se transforma en un lugar. Los limites pasan de ser inalterables a transformables, en su gestión se basa el uso de la vivienda.

This slideshow requires JavaScript.

.

.

. BALCONISTAN . (2009/10)

Ekintza honen bidez hausnarketa bat egin nahi izan da modu enpirikoan, norberaren esperientziatik eta in situ, balkoi batean 24 orduz biziz. Hausnarketa hauek burutu dira:

. bizitzeko baldintza minimoak

. balkoia espazio berezi egiten duten ezaugarriak muturreraino eraman

. erabilera, ikuspegi eta aukera berrien aurrean jarrera irekia izan

Nahiz ikerketa metodo hau helburu eta intentzionalitate jakin batekin hasi, ekintzak sor ditzakeen espero gabeko emaitza/ondorioen aurrean ziurgabetasun eta barneratze maila altu bat gorde nahi du.

Con esta acción se ha intentado llevar a cabo una reflexión de forma empírica, desde la propia experiencia y in situ, habitando un balcón por 24 horas, durante las cuales se ha reflexionado sobre:

. las condiciones mínimas de habitabilidad

. radicalizar esas características que hacen del balcón un espacio singular

. mantener una actitud receptiva para el encuentro con nuevos usos, nuevas miradas, nuevas posibilidades

Este método de investigación, aunque vislumbre un objetivo final y comience con cierta intencionalidad definida ya, quiere conservar un alto grado de incertidumbre, de receptividad ante los posibles resultados/conclusiones no previstos que de la acción puedan deducirse.

This slideshow requires JavaScript.

.

.

. HUTSEAN ONTZIRATUA . ENVASADOS AL VACÍO . (2009/09)

Akzio honen helburua, etxebizitzan dauden objektuen erabilera aniztasuna azaleratzea da. Egongelako altzaria izan da kasu honetan ikerketa lanerako erabilitako objektua. Egileek altzaria desmuntatu egiten dute, eta ondoren hasiera batean ez dagozkion erabilerak eman. Normalean egonkorra eta erabilera zehatza duen objektua eraldatuz espazio domestikoaren dinamika ere aldatzen da.

El objetivo de esta acción es mostrar la pluralidad de los objectos que están en las viviendas. En este caso el objeto usado para este trabajo de investigación ha sido un mueble de la sala. Se ha desmontado el mueble y luego se le han dado unos usos que en un principio no son propios de él. Transformando los usos concretos y preestablecidos que normalmente tiene un objeto, también se modifica la dinámica del espacio doméstico.  

This slideshow requires JavaScript.

.

.

. ESPAZIO KOLEKTIBOAK . ESPACIOS COLECTIVOS . (2009/09)

Ikerketaren helburua egoitza-eraikin kolektiboen gune komunak aztertzea da. Zer gertatzen da gune horietan? Zer hutsune dauzkate, zein ekarpen? Erabiltzaileek bizilagunekin ukipena bilatzen edo ukatzen dute? Bizi daiteke, modu komun batean edo ez, gure etxeen mugatik kanpo? Nola?

La investigación pretende estudiar los espacios comunes en los edificios residenciales colectivos. ¿Qué sucede en ellos? ¿Qué deficiencias tienen, qué aportes? ¿Lxs usuarixs buscan o rechazan el contacto vecinal? ¿Se puede hacer vida, común o no, fuera del limite de nuestras viviendas? ¿Cómo?

This slideshow requires JavaScript.

.

.

. M-ALTZARIA . M-UEBLE . (2007/12-2008/10)

“Gela Iluna” gaur egun etxebizitzan beharrezkoak diren erabilera ez bateragarriei erantzuna ematen dion altzaria da: altzari, objetu eta tresna ezberdinen pilaketa eta bilketa erraztuko du, baita ez-bateragarriak diren beste aktibitateek behar dituzten espazioak, gaur egungo etxebizitzaren banaketan ezpuruak diren aktibitateak alegia. Altzarien eraikuntza ostean, azken eta pausurik garrantzitsuena faltako litzake: hormetatik askatutako eta “Gela Ilunak” araututako etxebizitza berri batean erabiltzaileko talde bat bizi, esperimentatu eta ebaluatu.

“Cuarto Oscuro” es un mueble que quiere dar respuesta a la necesidad de multiples usos no compatibles que se dan hoy en dia en la vivienda: facilita la acumulación y almacenaje de muebles, objetos, utensilios e incluso espacios necesarios para realizar esas actividades no compatibles, y denominadas como actividades no puras de la distribución de la vivienda actual. Tras la construcción del mueble falta el último y más importante paso: un grupo de usuarixs que conviva en una nueva vivienda librada de sus tabiques y reorganizada por el “Cuarto Oscuro”, experimentando y evaluando.

This slideshow requires JavaScript.

.